Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού  με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου  που θα αναλάβει το έργο "Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Υποστήριξης σε θέματα Εφαρμογών ORACLE".

Προκήρυξη

Η παρούσα διακήρυξη έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης , που έχει αντικαταστήσει την αναφερόμενη ιστοσελίδα στην διακήρυξη www.gspa.gr , και έχει αποσταλεί επίσης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Ασφάλισης