Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διευκρινήσεις σε ερωτήματα επί της διακήρυξης που αφορά την Προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών για τον εκσυγχρονισμό/συμπλήρωση του εμφακελλωτικού συγκροτήματος της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ
Διευκρινήσεις