Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την προμήθεια ψύκτη νερού (chiller) ονομαστική ισχύος 120 KW

Προκήρυξη