Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ανοικτός διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και με χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού για την προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών για την αντικατάσταση παλαιών κεντρικών servers

Προκήρυξη

Προκήρυξη σε μορφή Word