Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Πρόχειρος διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τον ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΤΗΣ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

Προκηρυξη

Διευκρινίζεται ότι στην προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με αρ. πρ. 17066/13.12.2011 όπου γίνεται αναφορά σε 30 ώρες ημερήσιας απασχόλησης διορθώνεται σε 20 ώρες. Οι πίνακες οικονομικής προσφοράς καθώς και κάθε συναφές θέμα θα πρέπει να προσαρμοστούν στα ως άνω.