Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Προμήθεια εξοπλισμού συμπλήρωσης / αναβάθμισης εκτυπωτικού περιβάλλοντος Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.


Προκήρυξη (βλ. σημ. 1)   Μετάθεση διαγωνισμού
Διευκρινήσεις (01/04/2010)
Διευκρινήσεις (16/04/2010)

 

Σημειώσεις:
1. Απαντήσεις σε τυχόν διευκρινήσεις θα αναρτηθούν επίσης στην ιστοδελίδα της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους. Επίσης θα διατίθενται και σε έντυπη μορφή απο το Τμήμα Προμηθειών τηλ. 2109282153-7