Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Προμήθεια εξοπλισμού συμπλήρωσης / αναβάθμισης εκτυπωτικού περιβάλλοντος Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.


Προκήρυξη (βλ. σημ. 1)   Μετάθεση διαγωνισμού
Διευκρινήσεις (01/04/2010)
Διευκρινήσεις (16/04/2010)