Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Προκήρυξη "Ανοικτού επαναληπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο αξιολόγησης τη συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια-εγκατάσταση εξοπλισμού Πληροφορικής για την υποστήριξη του πιλοτικού έργου της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης"


Προκήρυξη