Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ « Βελτίωση της Ψηφιακής Ετοιμότητας των Νοσοκομείων Αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων & υποδομών νοσοκομείων» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ: 5162373

Ανακοίνωση εδώ 

Διακήρυξη εδώ