Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Η «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) ανακοινώνει τη Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης επί του Τεύχους Διακήρυξης που αφορά σε ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει το έργο «Εθνικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ: 5162372.

Ανακοίνωση εδώ  

Τέυχος Διακήρυξης εδώ