Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε   Δημόσια  Διαβούλευση  επί του τέυχος  διακήρυξης από 24.5.2022- 7.6.2022  για την υλοποίηση του έργου «Τεχνική Υποστήριξη-Παρακολούθηση Δράσεων  Ψηφιακού Μετασχηματισμού του  Τομέα Υγείας με κωδικό ΟΠΣ  Τ.Α 5163911 της δράσης 16752-Ψηφιακός Μετασχηματισμός Τομέα Υγείας»

Διακήρυξη εδώ

Ανακοίνωση εδώ