Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Σχέδιο διακήρυξης για διαβούλευση ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την υλοποίηση του υποέργου 3"Ηλεκτρονικοποίηση αρχείου επιλεγμένων ΦΚΑ" και υποέργου 6 "προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση της πράξης"

Διάρκεια διαβούλευσης 14 ημέρες δηλαδή μέχρι 7/11/2014

Σχέδιο διακήρυξης

Υποβολή παρατηρήσεων