Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Απορρίφθηκε με την υπ’ αριθμ. Μ306/4-7-2012 απόφαση του ΣτΕ η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της εταιρείας NEWSPHONE κατά της ΗΔΙΚΑ Α.Ε., σύμφωνα με την οποία η εν λόγω εταιρεία είχε ζητήσει την αναστολή του διαγωνισμού. Υπενθυμίζεται, ότι η εταιρεία NEWSPHONE απορρίφθηκε κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της α’ φάσης του διαγωνισμού και στη συνέχεια προσέφυγε στο ΣτΕ.

Στη φάση αυτή η Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Επροχωρά στη β΄φάση του διαγωνισμού στην οποία θα συμμετέχουν οι κάτωθι εταιρείες:

 1.Ένωση Εταιρειών: «ΑLTEC INTEGRATION A.E, QUALITY & RELIABILITY A.E, PANSYSTEMS A.E, OTS A.E»

2.Εταιρεία  «VELTI Α.Ε»

3.Ένωση Εταιρειών: «ΟΤΕ, ΒΥΤΕ COMPUTER A.B.E.E.»

4.'Ενωση Εταιρειών:«INTRASOFT INTERNATIONAL S.A, INTRACOM IT SERVICES Α.Ε, SINGULAR LOGIC INTEGRATOR A.E, SINGULAR LOGIC A.E, UNISYSTEMS A.E»