Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 57.850,97 € πλέον ΦΠΑ για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια -εγκατασταση -παραμετροποίηση servers για την υλοποίηση του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 5 της πράξης του ΕΦΚΑ με κωδικό MIS 5007816.

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ σε WORD