Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Αποτελέσματα αξιολόγησης διαγωνισμού της Προκήρυξης με Α.Π. 7127/6.8.2008. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Διοικητικού από 10:00 π.μ έως 12:30 μ.μ. στα τηλέφωνα 210 9282118 και 210 9282330

Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου "Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστού Κοινωνικών Υπηρεσιών" (Κ.Η.Υ.Κ.Υ.) μετατρέπεται σε ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία "Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Ανώνυμη Εταιρεία" και το διακριτικό τίτλο "Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε."