Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες


1) Άυλη ηλεκτρονική συνταγογράφηση φαρμάκων

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα 28-3-2020, μέσω της διαδικτυακής πύλης gov.gr, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να δηλώνουν ότι επιθυμούν άυλη συνταγογράφηση, καθώς και το κινητό τηλέφωνο ή/και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στα οποία θα λαμβάνουν τα στοιχεία των συνταγών τους.

  • Οι πολίτες που έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν άυλη συνταγογράφηση, δεν λαμβάνουν από τον ιατρό εκτυπωμένη τη συνταγή τους, αλλά το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης αποστέλλει μήνυμα, με τα στοιχεία της συνταγής τους, στο κινητό τηλέφωνο (sms) ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) που έχουν δηλώσει.

  • Οι πολίτες, για να εκτελέσουν τη συνταγή τους στο φαρμακείο, γνωστοποιούν τον αριθμό της συνταγής στον φαρμακοποιό.

    Εναλλακτικά, αν δεν έχουν διαθέσιμο τον αριθμό της συνταγής τους, ο φαρμακοποιός μπορεί να την αναζητήσει με βάση τον ΑΜΚΑ τους. Σε αυτή την περίπτωση ο πολίτης λαμβάνει sms ή e-mail με κωδικό επιβεβαίωσης, τον οποίο πρέπει να γνωστοποιήσει στον φαρμακοποιό, ώστε να προχωρήσει στην εκτέλεση της συνταγής.

    Με την επιτυχή εκτέλεση της συνταγής, ο πολίτης ενημερώνεται με SMS ή/και e-mail.

Βρείτε εδώ αναλυτικές οδηγίες για δήλωση επιθυμίας άυλης συνταγογράφησης από τον πολίτη μέσω κωδικών Taxisnet.
Βρείτε εδώ αναλυτικές οδηγίες για δήλωση επιθυμίας άυλης συνταγογράφησης από τον πολίτη μέσω των κωδικών ΠΦΥ που έχει λάβει από τον οικογενειακό του ιατρό.


2) Ηλεκτρονική συνταγογράφηση φαρμάκων σε χρονίως πάσχοντες

Με βάση το άρθρο 49 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68Α/20-03-2020), δίνεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως συνταγογράφησης μηνιαίων ή επαναλαμβανόμενων συνταγών σε χρονίως πάσχοντες.

Συγκεκριμένα, οι θεράποντες ιατροί μπορούν να επανεκδίδουν μηνιαίες ή επαναλαμβανόμενες συνταγές έως τρεις (3) επαναλήψεις, που αφορούν σε σταθερή φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνουν οι χρονίως πάσχοντες και οι οποίες θα εκτελούνται στα φαρμακεία σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

  • Ο ασθενής ζητά από τον ιατρό επανέκδοση της συνταγής του, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, τηλεομοιοτυπίας (φαξ), ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή γραπτού μηνύματος στο κινητό τηλέφωνο (sms).

  • Ο ιατρός καταχωρεί στο σύστημα τη μηνιαία ή επαναλαμβανόμενη συνταγή (έως 3 επαναλήψεις) του χρονίως πάσχοντα, χωρίς να την τυπώσει ή να συμπληρώσει συνοδευτικά έγγραφα της συνταγής και γνωστοποιεί στον ασθενή τον κωδικό (barcode) της συνταγής ή τους κωδικούς αν πρόκειται για επαναλαμβανόμενες συνταγές.

  • Οι συνταγές των χρονίως πασχόντων, οι οποίες έχουν εκδοθεί με αυτό τον τρόπο, χωρίς εκτύπωση της συνταγής και συνοδευτικά έγγραφα του ιατρού, μπορούν να εκτελεστούν υποχρεωτικά μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, με βάση τον κωδικό (barcode) της συνταγής, έως τις 30.6.2020.

  • Οι δικαιούχοι περίθαλψης, οι συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού αυτών ή τρίτα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, προσέρχονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταυτοποίησής, ήτοι ταυτότητα και Α.Φ.Μ., στο φαρμακείο επιλογής τους με τον κωδικό (barcode) της συνταγής. Η παραλαβή των φαρμάκων είναι δυνατό να γίνει και από τρίτα πρόσωπα με τα ανωτέρω δικαιολογητικά ταυτοποίησης (ταυτότητα και Α.Φ.Μ) και με τη συμπλήρωση απλής υπεύθυνης δήλωσης που συντάσσεται και παραδίδεται στο φαρμακείο. Τα δικαιολογητικά ταυτοποίησης αναγράφονται στο φύλλο εκτέλεσης συνταγής.

Βρείτε εδώ την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

Δελτίο τύπου Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης