Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Μηνιαία Απεικόνιση Συνταξιοδοτικών Παροχών του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου & Πληρωμών Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ» για τους μήνες Δεκέμβριο 2016, Νοέμβριο 2016, Οκτώβριο 2016 και Ιούλιο 2015.

Δεκέμβριος 2016: Μηνιαία έκθεση (pdf) - Πίνακες (Excel)

Νοέμβριος 2016: Μηνιαία έκθεση (pdf) - Πίνακες (Excel)

Οκτώβριος 2016Μηνιαία έκθεση (pdf) - Πίνακες (Excel)

Ιούλιος 2015 (με τη νέα μεθοδολογία υπολογισμού): Μηνιαία έκθεση (pdf) - Πίνακες (Excel)