Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου "Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστού Κοινωνικών Υπηρεσιών" (Κ.Η.Υ.Κ.Υ.) μετατρέπεται σε ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία "Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Ανώνυμη Εταιρεία" και το διακριτικό τίτλο "Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε."