Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Aποτελέσματα της υπ΄αριθμ. 4/2018 Ανακοίνωσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2 «Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων» της Πράξης «Εξατομικευμένη υποστήριξη εργαζομένων για την προσαρμογή στις αλλαγές του οικονομικού περιβάλλοντος», με κωδικό ΟΠΣ 50290464 του «Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ», για πέντε  (5) στελέχη πληροφορικής.

Πρακτικό Ανάρτησης Αποτελεσμάτων