Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
«ΥλοποίησηςΤροποποιήσεων και Επεκτάσεων στις ήδη υπάρχουσες λειτουργικότητες του έργου «Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα για την Υποστήριξη των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Μονάδων Υγείας του ΕΣΥ» -Υποέργο 16 με κωδικο  ΟΠΣ 5003837.