Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ανοικτός διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομοική άποψη προφορά για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου διαμόρφωσης χώρου φιλοξενίας προηγμένου υπολογιστικού εξοπλισμού υψηλής πυκνότητας

Διακήρυξη (τεύχος 0)

Διακήρυξη (τεύχη Α+Β+Γ)

Παράρτημα Α΄(οικοδομικά)

Παράρτημα β΄ (ηλεκτρομηχανολογικά)

Διευκρινίσεις

 

Σχέδιο 1 (οικοδομικά)

 

Σχέδιο 2 (οικοδομικά)

Σχέδιο 3 (οικοδομικά)

Σχέδιο 4 (οικοδομικά)

Σχέδιο 1 (ηλεκτρομηχανολογικά)

Σχέδιο 2 (ηλεκτρομηχανολογικά)

Σχέδιο 3 (ηλεκτρομηχανολογικά)

Σχέδιο 4 (ηλεκτρομηχανολογικά)

Σχέδιο 5 (ηλεκτρομηχανολογικά)

Σχέδιο 6 (ηλεκτρομηχανολογικά)

Σχέδιο 7 (ηλεκτρομηχανολογικά)

Σχέδιο 8 (ηλεκτρομηχανολογικά)

Σχέδιο 9 (ηλεκτρομηχανολογικά)

Σχέδιο 10 (ηλεκτρομηχανολογικά)

Σχέδιο 11 (ηλεκτρομηχανολογικά)

Σχέδιο 12 (ηλεκτρομηχανολογικά)

Σχέδιο 13 (ηλεκτρομηχανολογικά)

Σχέδιο 14 (ηλεκτρομηχανολογικά)

Σχέδιο 15 (ηλεκτρομηχανολογικά)

Σχέδιο 16 (ηλεκτρομηχανολογικά)

Σχέδια AUTOCAD