Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων της υπ. αριθμ.1/2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 4 «Μηχανογραφικές Εφαρμογές Λειτουργίας του ΕΦΚΑ και εξυπηρέτησης ασφ/νων» της Πράξης «Κρίσιμες Μηχανογραφικές Εφαρμογές για την έναρξη λειτουργίας του ΕΦΚΑ και εξυπηρέτηση ασφ/νων» του ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» για εννέα (9) στελέχη Πληροφορικής.

Αποτελέσματα