Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων της υπ. αριθμ.8/2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης "Δημιουργία Εργαλείων και Ορισμός Διαδικασιών για την Καταγραφή των Αστέγων", με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001354 του Υποέργου 2, "Σχεδιασμός και Ανάπτυξη πληροφοριακών εφαρμογών για την υποστήριξη της καταγραφής των αστέγων" του Ε.Π. "Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα".

Αποτελέσματα